Disclaimer

Disclaimer/algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurgeneeswijze. 
 

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Anneke Boelmans, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70862060 praktijk voor natuurgeneeskunde InBalanz natuurlijk herstellen.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen/consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 4. Therapeut heeft het recht om naar eigen inzicht te bepalen de behandeling te staken dan wel niet te starten.

Artikel 4. Betaling

 1. Betalingen geschieden bij voorkeur contant.
 2. Contante betalingen dienen direct na afloop van het consult voldaan te worden.
 3. Tussen therapeut en opdrachtgever kan een andere betalingswijze overeengekomen worden.
 4. Betaling geschiedt te allen tijde uiterlijk 7 dagen na het consult.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie of noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 5. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 6. Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van de supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
 7. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of gestaakt.
 8. Therapeut stelt geen diagnose waaraan rechten kunnen worden ontleend. De informatie van therapeut is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.

Artikel 6. Klachten

Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt.

Artikel 7. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door bovengenoemd therapeut worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie.